روان درمانی

سایت آموزشی روانشناسی خانواده ، کودک ، مشاوره جنسی ، مشاوره ازدواج

با استرس شغلی خود مقابله کنید.همهٔ ما در طول زندگیمان کم و بیش دچار استرس می‌شویم. استرس محیط کار یا استرس شغلی یکی از نمونه‌های شایع استرس است که بیش‌تر مردم در زندگیشان با آن روبرو می‌شوند. اگر مدیری زورگو و بدرفتار داشته باشیم؛ اگر از شغلی که در آن هستیم رضایت مالی نداشته باشیم؛ اگر نگران این باشیم که از شرکت اخراج می‌شویم یا می‌توانیم به کارمان ادامه دهیم؛ اگر حجم کار زیادی را به دوش بکشیم، به احتمال زیاد دچار استرس شغلی می‌شویم.  در این نوشته شما را با استرس شغلی یا استرس محیط کار آشنا خواهیم کرد.

 
۰ ۰